Naam van de instelling

Stichting Cultureel Festival Mundial Aelse

Informatienummer

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, RSIN: 857293436

Postadres

Stationsstraat 145, 6181 AG ELSLOO

Doelstelling

De doelstelling staat verwoord in artikel 2 van de statuten van de stichting en luidt als volgt:

Hoofdlijnen beleidsplan

Werk
De Stichting Cultureel Festival Mundial Aelse tracht haar doelstelling te bereiken door:

Geldverwerving
Het festival is vrij toegankelijk voor de bezoekers. Door het verkrijgen van subsidies, sponsorgelden, vrijwillige bijdragen van bezoekers en een opslag op de consumptieprijs wordt er naar gestreefd om kostendekkend te werken

Vermogensbeheer
Middelen die niet benodigd zijn voor het komend festival worden ondergebracht op een spaarrekening.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt ingezet voor het realiseren van de doelstelling van de vereniging. Bij liquidatie zal een eventueel batig saldo worden besteed voor een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Bestuur

Voorzitter:
Erik Thommassen

Secretaris/Penningmeester:
Roger Pepels

Bestuurslid:
Math Steps

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het verrichte werk. Er is geen personeel in dienst.

Actueel verslag van de uit te voeren werkzaamheden

Opsomming van de activiteiten die recent uitgevoerd werden:

Voor onze concrete agenda, historie, nieuwsberichten e.d. bezoek onze website https://parademundial.nl en onze facebookpagina.

Financiele verantwoording

Balans

Balans 2017

Balans 2018

Balans 2019

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten 2017 

Staat van baten en lasten 2018

Staat van baten en lasten 2019

Toelichting

De Stichting Festival Mundial Aelse is een financieel gezonde stichting. Met name door de ontvangen sponsorgelden, subsidies van gemeente en provincie en giften van bezoekers van het festival. Het eigen vermogen daardoor redelijk in relatie tot de risico’s die gelopen worden. De vereniging heeft geen materiële vaste activa. Er is geen personeel in dienst.