Categorie: Geen categorie

Anbi

NAAM VAN DE INSTELLING

Stichting Cultureel Festival Mundial Aelse

INFORMATIENUMMER 

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, RSIN: 857293436

POSTADRES

Stationsstraat 145, 6181 GD ELSLOO

DOELSTELLING

De doelstelling staat verwoord in artikel 2 van de statuten van de stichting en luidt als volgt:

 • Het organiseren van sociaal culturele activiteiten
 • Het financieel steunen van algemeen nut beogende instellingen met aanverwante doelstelling
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Werk

De Stichting Cultureel Festival Mundial Aelse tracht haar doelstelling te bereiken door:

 • Het tweejaarlijks organiseren van een Cultureel Festival in de historische dorpskern van Oud Elsloo.
 • Uitingen van andere culturen (muziek, dans, show, circus, theater) laten zien in een parade en op diverse plaza’s en de koppeling leggen met de eigen leefomgeving
 • Inzet van vrijwillige medewerkers en verenigingen bij de uitvoering van het programma

Geldverwerving

Het festival is vrij toegankelijk voor de bezoekers. Door het verkrijgen van subsidies, sponsorgelden, vrijwillige bijdragen van bezoekers en een opslag op de consumptieprijs wordt er naar gestreefd om kostendekkend te werken

Vermogensbeheer

Middelen die niet benodigd zijn voor het komend festival worden ondergebracht op een spaarrekening.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt ingezet voor het realiseren van de doelstelling van de vereniging. Bij liquidatie zal een eventueel batig saldo worden besteed voor een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.  

BESTUUR

Voorzitter:

Erik Tommassen

Secretaris/Penningmeester

Roger Pepels

Bestuurslid:

Henk Sipers 

BELONINGSBELEID

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het verrichte werk. Er is geen personeel in dienst.

ACTUEEL VERSLAG van de uit te voeren ACTIVITEITEN

Opsomming van de activiteiten die recent uitgevoerd werden:

 • Het houden van medewerkersvergaderingen (2-maandelijks)
 • Het houden van bestuursvergaderingen (3-maandelijks)
 • Het organiseren van een cultureel festival (2-jaarlijks)
 • Het voeren van een pr-campagne (2-jaarlijks)
 • Het uitroepen van een zomerkoningin (2 jaarlijks)
 • Het publiceren van artikelen (periodiek)
 • Het publiceren van een internet en facebookpaginas (continue)
 • Her onderhouden van contacten via sociale media, Twitter en Facebook (continue)
 • Het overleg voeren met meewerkende (culturele) verenigingen, scholen en instellingen

Voor onze concrete agenda, historie, nieuwsberichten e.d. bezoek onze website http://mundial.ewag.nl en onze facebookpagina.  

FINANCIELE VERANTWOORDING

Balans

Balans 2017 (zie bijlage 1)

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten 2017 (zie bijlage 2)

Toelichting

De Stichting Festival Mundial Aelse is een financieel gezonde stichting. Met name door de ontvangen sponsorgelden, subsidies van gemeente en provincie en giften van bezoekers van het festival. Het eigen vermogen daardoor redelijk in relatie tot de risico’s die gelopen worden. De vereniging heeft geen materiële vaste activa. Er is geen personeel in dienst.